Vaši tútori pre zmenu podnebia

Čo tvrdí NASA o zmene podnebia

Tento článok je reakciou na film Klimatická zmena. Pozrite aj súvisiace blogy na tejto stránke 350.sk a aj tu Chyby v Klimatickej chybe

Tu je preklad oficiálneho postoja NASA ku globálnemu otepľovaniu. Originálna anglická verzia je tu: https://climate.nasa.gov/causes

Vedci pripisujú trend globálneho otepľovania, ktorý pozorujeme od polovice 20.  storočia, ľudskému zvyšovaniu skleníkového efektu – otepľovaniu, ku ktorému dochádza, keď atmosféra uväzní teplo vyžarujúce zo Zeme smerom do vesmíru.

Niektoré plyny v atmosfére zabraňujú úniku tepla. Dlho žijúce plyny, ktoré zostanú polotrvalo v atmosfére a nereagujú fyzicky alebo chemicky na zmeny v teplote sú označujú ako činitele klimatickej zmeny. Plyny, ako napríklad vodná para, ktoré reagujú fyzikálne alebo chemicky na zmeny v teplote, označujeme ako spätná väzba.

Medzi plyny, ktoré prispievajú k zmene podnebia, zahŕňame:

 • vodná para: najhojnejší skleníkový plyn, ale čo je najdôležitejšie, správa sa ako spätná väzba k podnebiu. Vyparovanie vody sa zvyšuje, keď sa zemské ovzdušie zohrieva, ale tiež sa zvyšuje tvorba mrakov a zrážok, čím sa toto stáva najdôležitejšou spätnou väzbou v skleníkovom efekte..
 • oxid uhličitý (CO2): malá ale veľmi dôležitá súčasť ovzdušia, oxid uhličitý je uvoľňovaný prirodzeným procesmi ako je dýchanie a výbuchy sopiek a ľudskou činnosťou ako je odlesňovanie, zmena využívania pôdy a spaľovanie fosílnych palív. Ľudstvo zvýšilo koncentráciu CO2 o viac ako tretinu od začiatku priemyselnej revolúcie. Toto je najdôležitejší dlho žijúci činiteľ zmeny podnebia.
 • metán: Uhľovodíkový plyn vytváraný jednak prostredníctvom prírodných zdrojov ako aj ľudskej činnosti, včítane rozkladu odpadov v skládkach, poľnohospodárstva, a najmä pestovania ryže, taktiež ako trávenie prežúvavcov a spracovanie hnoja spojené s chovom dobytka. Na molekulárnej úrovni je metán je oveľa aktívnejší skleníkový plyn ako oxid uhličitý, ale tiež je to plyn, ktorého je v ovzduší oveľa menej.
 • oxid dusný: Silný skleníkový plyn vytváraný pri obrábaní pôdy, predovšetkým pri použití komerčných a organických hnojív, spaľovaní fosílnych palív, výrobe kyseliny dusičnej a spaľovaní biomasy.
 • Chlórfluórované uhľovodíky (CFC). Syntetické zlúčeniny, úplne priemyselného pôvodu, ktoré sa používajú v rade aplikácií, ale teraz do značnej miery regulované vo výrobe a uvoľňovaní do atmosféry medzinárodnou dohodou pre ich schopnosť prispievať k ničeniu ozónovej vrstvy. Sú tiež skleníkové plyny .

Ľudská činnosť na Zemi mení prirodzený skleník. Počas minulého storočia spaľovanie fosílnych palív, ako je uhlie a ropa, zvýšilo koncentráciu atmosférického oxidu uhličitého (CO2 ). Toto sa deje, pretože proces spaľovania uhlia alebo ropy spája uhlík s kyslíkom vo vzduchu a vytvára CO2. Do menšej miery zvýšilo koncentráciu skleníkových plynov uvoľňovanie zeme pre poľnohospodárstvo, priemysel a iné ľudské činnosti.

Dôsledky meniaceho sa prirodzeného atmosférického skleníka je ťažké predvídať, ale niektoré účinky vyzerajú pravdepodobne:

 • V priemere, Zem bude teplejšia. Pre niektoré oblasti môžu byť vyššie teploty vítané, ale pre iné nie.
 • Teplejšie podmienky pravdepodobne povedú celkovo k väčšiemu vyparovaniu a väčším zrážkam, ale jednotlivé oblasti sa bude odlišovať, niektoré budú vlhkejšie a iné suchšie.
 • Silnejší skleníkový efekt bude zohrievať oceány a čiastočne roztaví ľadovce a ďalší ľad, čím sa zvýši morská hladina. Voda v oceánoch sa bude rozťahovať, ak sa zohreje, čím prispeje k ďalšiemu vzostupu morskej hladiny.
 • Súčasne môžu niektoré plodiny a iné rastliny reagovať priaznivo na zvýšenie atmosférického CO2, budú bujnejšie rásť a využívať vodu účinnejšie. Zároveň môžu vyššie teploty a posúvanie podnebných pásiem meniť oblasti, kde plodiny rastú najlepšie a ovplyvniť zloženie prírodných rastlinných spoločenstiev .

Medzivládny panel pre klimatickú zmenu (IPCC), skupina 1,300 nezávislých vedeckých odborníkov z krajín celého sveta pod hlavičkou Spojených národov, vo svojej piatej Hodnotiacej správe došiel k záveru, že je viac než 95 percentná pravdepodobnosť, že ľudská činnosť počas posledných 50 rokov zohriala našu planétu.

Tieto priemyselné činnosti, na ktorých naša moderná civilizácia závisí, zvýšili v priebehu posledných 150 rokov úroveň oxidu uhličitého v atmosfére z 280 dielov na milión až na 400 dielov na milión. Panel preto vyvodil, že existuje viac než 95 percentná pravdepodobnosť, že ľuďmi vytvárané skleníkové plyny, ako oxid uhličitý, metán a oxid dusný, spôsobili väčšinu z pozorovaného zvýšenia teploty Zeme za posledných 50 rokov.

https://climate.nasa.gov/internal_resources/1896/

Vyššie uvedený graf porovnáva zmeny globálnej povrchovej teploty (červená čiara) a slnečnej energie, ktorú Zem prijíma (žltá čiara) vo wattoch (jednotkách energie) na meter štvorcový od roku 1880. Tenšie čiary ukazujú ročné úrovne, zatiaľ čo tučnejšie riadky ukazujú priemerné trendy za 11 rokov. Jedenásťročné priemery sa používajú na zníženie medziročného prirodzeného šumu v údajoch, čím sa zreteľnejšie zvýrazňujú základné trendy.

Množstvo slnečnej energie, ktorú Zem prijíma, sledovalo 11-ročný cyklus malých vzostupov a pádov Slnka bez čistého nárastu od 50. rokov 20. storočia. Za rovnaké obdobie výrazne vzrástla globálna teplota. Je preto veľmi nepravdepodobné, že by Slnko spôsobilo za posledné polstoročie pozorovaný trend globálneho otepľovania.

Je rozumné predpokladať, že zmeny v energetickom výstupe Slnka spôsobia zmenu podnebia, pretože Slnko je základným zdrojom energie, ktorý poháňa náš klimatický systém.

Štúdie skutočne ukazujú, že variabilita slnečného žiarenia zohrala v minulých klimatických zmenách úlohu. Napríklad sa predpokladá, že pokles slnečnej aktivity spojený so zvýšením sopečnej aktivity pomohol spustiť malú dobu ľadovú medzi približne 1650 a 1850, keď sa Grónsko ochladilo od roku 1410 do roku 1720 a ľadovce postupovali v Alpách.

Niekoľko dôkazov však ukazuje, že súčasné globálne otepľovanie nemožno vysvetliť zmenami energie zo Slnka:

 • Od roku 1750 zostalo priemerné množstvo energie prichádzajúce zo Slnka konštantné alebo sa mierne zvyšovalo.
 • Keby otepľovanie bolo spôsobené aktívnejším Slnkom, vedci by očakávali, že vo všetkých vrstvách atmosféry budú pozorované vyššie teploty. Namiesto toho pozorovali ochladenie v hornej atmosfére a otepľovanie na povrchu a v spodných častiach atmosféry. Je to preto, že skleníkové plyny zachytávajú teplo v nižšej atmosfére.
 • Klimatické modely, ktoré zahŕňajú zmeny slnečného žiarenia, nemôžu reprodukovať pozorovaný teplotný trend za posledné storočie alebo viac bez zahrnutia zvýšenia skleníkových plynov.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *